گرامر (دستور زبان) فرانسوی (94)

در این مجموعه می توانید به تفصیل با گرامر (دستور زبان) فرانسوی آشنا شوید. این مجموعه درباره اسم، حرف تعریف، صفت، قید، صرف فعل و هر آنچه که برای یادگیری گرامر زبان فرانسه نیاز است آموزش هایی دارد.

 

اسم

حرف تعریف

صفت

چهارشنبه, 03 شهریور 1395 13:27

صفت تفضیلی (برتر) و مقایسه ای در دستور زبان فرانسوی

نوشته شده توسط

آموزش دستور زبان فرانسه

در این مطلب آموزشی از سری آموزش دستور زبان فرانسه بهگذر به آموزش صفات تفضیلی و مقایسه ای در زبان فرانسه می پردازیم. در دستور زبان به صفت یا قیدی که نشان‌دهندهٔ ویژگی یا کیفیت بیشتر و برتر یک شخص، چیز یا موجودیت نسبت به موردی دیگر باشد صفت برتر یا صفت تفضیلی گفته می‌شود. در زبان فارسی برای نشان دادن صفت برتر یا تفضیلی، پسوند "تر" را به صفت اضافه می کنیم. برای مثال "علی بلندتر از رضا است".

در این مطلب یاد می گیرید که چطور در زبان فرانسه صفت برتر (تفضیلی) یا همسنجشی - مقایسه ای (Comparative) بسازید و همچنین چگونه دو اسم را از نظر تعدادی یا مقداری با هم مقایسه کنید.

یکشنبه, 22 فروردين 1395 14:37

تو و شما به زبان فرانسوی

نوشته شده توسط

آموزش دستور زبان فرانسه

در زبان فرانسوی راه های درست و غلطی برای مخاطب قرار دادن افراد وجود دارد و از این نظر بسیار شبیه به زبان فارسی است. به عبارت دیگر بسته به موقعیتی که در آن قرار گرفتید و بسته به مخاطب تان می بایست او را "تو" (tu) و یا "شما" (vous) خطاب کنید. حتما توجه داشته باشید که کاربرد اشتباه این دو ضمیر می تواند از شما شخصیت بی ادبی در ذهن مخاطب به جا بگذارد.

در این مطلب یاد می گیرید که چطور از دو ضمیر "تو" (tu) و "شما" (vous) به درستی استفاده کنید.

دوشنبه, 09 فروردين 1395 14:38

ساختار ( venir de + مصدر فعل ) در دستور زبان فرانسه

نوشته شده توسط

آموزش دستور زبان فرانسه

در این مطلب از سری آموزش زبان فرانسه بهگذر شما را با ساختار ( venir de + مصدر فعل ) در گرامر زبان فرانسه آشنا می کنیم. این ساختار را در دستور زبان فرانسوی le passé récent (گذشته تازه) می نامند.

عبارت ( venir de + مصدر فعل )  در زبان فرانسه بر انجام کاری که به تازگی انجام شده است دلالت می کند. گرچه در این ساختار فعل venir را در زمان حال صرف می کنیم اما معنای کلی عبارت به زمان گذشته  برمی گردد. معنای تحت اللفظی عبارت ( venir de + مصدر فعل ) می شود: "از انجام دادن کاری آمدن". پس از venir de می بایست فعل اصلی را به صورت مصدر به کار ببریم.

فرق بین Si و Même si و Et si در دستور زبان فرانسوی

در این مطلب از سری آموزش زبان فرانسوی بهگذر با فرق بین Si و Même si و Et si در دستور زبان فرانسوی آشنا می شویم.

یکشنبه, 29 آذر 1394 19:19

تفاوت بین savoir و connaître چیست؟

نوشته شده توسط

 savoir و connaitre در دستور زبان فرانسوی

افعال savoir و connaître هر دو به معنی "دانستن" هستند اما با یکدیگر تفاوت معنایی دارند. در این مطلب از سری آموزش زبان فرانسوی بهگذر با فرق بین savoir و connaitre در دستور زبان فرانسوی آشنا می شویم.

جمعه, 27 آذر 1394 23:32

زمان حال استمراری در دستور زبان فرانسوی

نوشته شده توسط

زمان حال استمراری در دستور زبان فرانسوی

در این مطلب از سری آموزش زبان فرانسوی بهگذر با زمان حال استمراری در دستور زبان فرانسوی آشنا می شویم.

زمان حال استمراری به بیان عملی که همینک در حال انجام است اشاره می کند. در زبان فارسی برای بیان زمان حال استمراری از صرف فعل "داشتن" در زمان حال استفاده می کنیم. برای مثال عبارت هایی مثل "من دارم تلویزیون تماشا می کنم" یا "ما داریم غذا می خوریم" به زمان حال استمراری اشاره می کنند. در زبان فارسی زمان حال استمراری منفی نداریم. مثلا نمی توانیم بگوییم "من ندارم غذا می خورم". زمان حال استمراری بطور کل در گرامر زبان فرانسه وجود ندارد و برای اشاره به کاری که در حال حاضر در جریان است از دو روش می توانیم استفاده کنیم:

زمان گذشته ناتمام در دستور زبان فرانسوی

در این آموزش با زمان گذشته ناتمام یا imparfait در گرامز زبان فرانسوی آشنا می شویم.

فعل ناتمام نشان دهنده پایستگی و دوام فعل در مقطعی از زمان در گذشته است اما اشاره ای به زمان شروع و پایان عمل نمی کند. افعال جمله هایی مثل "من قبلا در رشته مهندسی برق درس می خواندم"،  "پدرم در درس خواندن به من کمک می کرد"، "او اجازه نمی داد دیگرن در کارش دخالت کنند"، همگی زمان گذشته ناتمام دارند. فعل گذشته ناتمام در دستور زبان فرانسه را Imparfait می نامند و نباید آن را با گذشته استمراری اشتباه گرفت. گذشته استمراری که زیرمجموعه گذشته ناتمام است به درجریان بودن عملی در گذشته اشاره می کند. مثلا افعالی مانند "داشتم می گفتم"، "داشت درس می خواند"، "داشتیم می رفتیم"، گذشته استمراری هستند. زمان گذشته استمراری در زبان فرانسوی وجود ندارد و در همچنین در سده اخیر به زبان فارسی اضافه شده است.

زمان گذشته کامل در دستور زبان فرانسوی

در این آموزش با زمان گذشته کامل یا ماضی بعید در گرامر زبان فرانسوی آشنا می شویم.

گذشته کامل یا ماضی بعید در گرامر زبان فرانسه برای بیان عملی در زمان گذشته که قبل از عمل دیگری در زمان گذشته انجام و کامل شده باشد به کار می رود. زمان گذشته کامل یا ماضی بعید در زبان فارسی را با استفاده از اسم مفعول + صرف فعل "بودن" در زمان گذشته می سازیم. برای مثال افعالی مثل "رفته بودم"، "گفته بودم"، "درس خوانده بودند"، "غذا خورده بودیم" همگی زمان گذشته کامل یا ماضی بعید هستند.

چهارشنبه, 11 آذر 1394 10:26

جملات شرطی در دستور زبان فرانسوی

نوشته شده توسط

جملات شرطی در دستور زبان فرانسوی

در این آموزش با جملات شرطی (Le Conditionnel ) در گرامز زبان فرانسوی آشنا می شویم.

جملات شرطی در دستور زبان فرانسه دارای دو عبارت هستند. یکی عبارت شرط که بیانگر یک احتمال یا شرط است و دیگری عبارت نتیجه که به عبارت شرط وابسته است. همین مسئله در زبان فارسی نیز صادق است. مثلا می گوییم "اگر درس بخوانی، قبول می شوی." در این جمله، عبارت "اگر درس بخوانی" عبارت شرط است و عبارت "قبول می شوی"، عبارت نتیجه است؛ یعنی نتیجه ای که از درس خواندن حاصل می شود.

وجه مجهول در زبان فرانسوی

در این آموزش با وجه مجهول (La voix passive) یا افعال مجهول در زبان فرانسوی آشنا می شویم.

فعل مجهول فعلی است که فاعل آن در جمله نامعلوم (مجهول) است و به جای فاعل، مفعول در جایگاه مبتدای جمله قرار می گیرد. مثلا در جمله "علی کتاب خواند"، علی فاعل جمله است و در جایگاه مبتدای جمله قرار می گیرد. "کتاب" مفعول جمله است و "خواند" فعل معلوم جمله است. اما اگر بگوییم "کتاب خوانده شده"، "کتاب" که مفعول جمله معلوم بوده است این بار جایش را با فاعل عوض کرده است و در جایگاه مبتدا قرار گرفته است. "خوانده شد" فعل مجهول جمله است و می بینیم که "علی" از جمله حذف شده و در نتیجه نمی دانیم کتاب توسط چه کسی خوانده شده است. از همین رو می گوییم فعل این جمله "مجهول" است. از سوی دیگر می توانیم با گفتن اینکه "کتاب توسط علی خوانده شد"، "علی" را هم به جمله اضافه کنیم. در این جمله، "خوانده شد" همچنان فعل مجهول است و "علی" را به اصطلاح agent یا عامل می نامند.

وجه در دستور زبان عبارتی است که به رابطه بین فاعل و فعل جمله دلالت می کند. در دستور زبان فرانسوی، در وجه مجهول، این مفعول است که به جای فاعل می نشیند. بنابراین در وجه مجهول با سه مفهوم روبرو هستیم. مبتدا یا فاعل (که مفعول وجه معلوم است)، فعل مجهول، و عامل (که فاعل وجه معلوم است). این سه مفهوم در مثال زیر توضیح داده شده است.

صفحه1 از10

جدیدترین های آندروید

جدیدترین های آموزش زبان فرانسوی

جدیدترین های آموزش زبان انگلیسی

جدیدترین های صوتی

جدیدترین های ویندوزفون

جدیدترین های الگوریتم

جدیدترین های آموزش PHP

جدیدترین های پیامک

ورود

رضایت از بهگذر را به گوش گوگل برسانید

بیشتر بخوانید

آموزش نحوه بازیابی Contact و شماره های حذف شده از تلگرام

در این مطلب آموزشی به شما یاد خواهیم داد که در تلگرام چگونه مخاطب مزاحم را بلاک کنید.برای بلاک کردن مخاطب فقط کافی است یا در صفحه چت آن مخاطب را بیابید و به پنجره گفتگو با آن فرد بروید و یا اگر مخاطبی که قصد بلاک کردن وی را دارید از دستان شماست می توانید با لمس دکمه بالای صفحه تلگرام منوی برنامه تلگرام را باز کرده به بخش مخاطبین و یا Contacts بروید و مخاطب مورد نظر خود را بیابید و با لمس آن مخاطب به صفحه گفتگو با وی وارد شوید.

بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

چگونه افراد مزاحم را در تلگرام بلاک کنم؟ 

تلگرام امروزه به محبوب ترین ابزار پیام رسان و شبکه اجتماعی تبدیل شده است و تلاش می کند تا ابزارهای مناسبی را جهت حفظ حریم خصوصی کاربرانش در اختیار آنها قرار دهد. در این مطلب از سری آموزش های ویندوز فون بهگذر به شما آموزش می دهیم که چگونه حریم خصوصی امن تری در تلگرام داشته باشید.

این مطلب به آموزش تصویری نحوه بلاک کردن (block) و از بلاک خارج کردن (unblock) مخاطبین در نرم افزار تلگرام نسخه سیستم عامل ویندوز فون 8.1 می پرازد. نکات آموزشی این مطلب بر روی سیستم گوشی Microsoft Lumia 640 XL LTE تست شده است.

بیشتر بخوانید

الگوریتم

در این مطلب آموزشی از سری آموزش الگوریتم بهگذر ابتدا الگوریتم جمع دو ماتریس را برای حل توسط کامپیوتر طراحی و سپس نمونه کد آن را برای زبان برنامه نویسی سی شارپ C# پیاده سازی می کنیم.

رضایت از بهگذر را به گوش گوگل برسانید